Regulamin przewozu firmy NORGE-BUS.

 Regulamin przewozu firmy NORGE-BUS.

Zakup biletu  Przewoźnika jest równoznaczny z  zawarciem umowy przewozu oraz akceptacją postanowień Regulaminu firmy NORGE-BUS.

Pasażer powinien zająć miejsce w busie wskazane przez obsługę .

Pasażer zobowiązany jest spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą (posiadać ważne dokumenty wyjazdowe, wjazdowe i inne uprawniające do odbycia podróży (dowód osobisty, paszport, wizy).
Odpowiedzialność za brak w/w dokumentów leży po stronie pasażera.
Przewoźnik zastrzega sobie prawo odmowy przewozu osoby, która nie posiada ważnego dokumentu podróży i wizy wymaganej do przekroczenia granicy oraz zastrzega, że bus nie będzie oczekiwał na Pasażera poddanego indywidualnej odprawie celno - paszportowej.
Pasażerowi  nie przysługuje zwrot kosztów biletu ani żadna inna rekompensata.


Pasażera obowiązują przepisy porządkowe obowiązujące w transporcie oraz zalecenia obsługi busa.

Pasażer ponosi koszty ewentualnych wyrządzonych szkód Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych  przepisami  Kodeksu Cywilnego.

Pasażer jest zobowiązany do korzystania z pasów bezpieczeństwa podczas podróży.

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w busie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza pojazdem, nie są objęte ubezpieczeniem NNW Przewoźnika.

Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w busie lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:

I. nie przestrzega postanowień Regulaminu firmy NORGE-BUS,
II. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),

III. znajduje się w stanie lub  zachowuje się w sposób,  negatywnie wpływający na bezpieczeństwo czy też komfort podróży  współpasażerów.

Zabrania się spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających, oraz palenie tytoniu
w pojazdach.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do otworzenia przesyłki w celu weryfikacji zawartośc

Firma NORGE-BUS nie odpowiada za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole celne, kontrole ITD) bądź inne czynniki niezależne od Przewoźnika.

Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu z przyczyn logistycznych czy też  bezpieczeństwa  podróżnych.

W przypadku rezygnacji przez Podróżnego z odbycia podróży Podróżujący zobowiązany jest do pokrycia 50% ceny biletu niezależnie od momentu rezygnacji z podróży.

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu( 2 torby podróżne w cenie biletu)
Za wszelkie straty bądź uszkodzenia wynikające z  postępowania pasażera odpowiada on sam.

NINIEJSZY REGULAMIN DOSTĘPNY JEST DO POBRANIA W FORMIE DOC LUB PDF Z POZIOMU MENU WITRYNY.